Uncategorized

1: Hướng dẫn thêm tên miền vào CentOS Web Panel (CWP)

Bước 1: Đăng nhập quản trị CentOS Web Panel (CWP) theo thông tin đã có

Nếu dùng Chrome sẽ bị thông báo như này

Thì chọn vào Nâng Cao> Tiếp tục truy cập

Đăng nhập thông tin đã có

Chú ý:

Bạn vào ip:2030 nhé

username: Root

Mật khẩu chính là ( Password: ssh server root password ) tức là mật khẩu của VPS luôn nhé, không phải cái MySQL root Password: vyJbfiu0SY94 đâu nhé. Chú ý cực kỳ nhé

Giao diện khi đăng nhập xong sẽ như thế này

Thêm tên miền

Bước 1: Vào Domain > add domain

Chọn Click here to create a new account.

Điền thông tin vào nhé

Vì là lần đầu tiên, nên khi add domain bạn sẽ tạo tài khoản trước. Bước trên là tạo User nhé

Thêm tên mièn vào User

Bước 1: Vào Domain> add new domain

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button