CentOS Web Panel

Hướng dẫn cài đặt CentOS Web Panel

Nếu bạn vẫn thích Centos thì một phiên bản CentOS Web Panel là phù hợp với website của bạn. Hãy cùng FPT Cao Bằng thử cài lên website của mình nhé

Bước 1: Đăng nhập VPS của bạn thông qua Bitviser nhé

Bước 2: Vào SSH nhập các lệnh

yum update -y
Đối với CentOS 6
cd /usr/local/src
wget http://centos-webpanel.com/cwp-latest
sh cwp-latest
Đối với CentOS 7
cd /usr/local/src
wget http://centos-webpanel.com/cwp-el7-latest
sh cwp-el7-latest
Installer for CentOS 8, Alma Linux and Rocky Linux
cd /usr/local/src
wget http://centos-webpanel.com/cwp-el8-latest
sh cwp-el8-latest

Mình sẽ dùng CentOS 7 sẽ chạy lệnh như sau

yum update -y > để cập nhật

cd /usr/local/src

wget http://centos-webpanel.com/cwp-el7-latest

sh cwp-el7-latest

Chờ một xíu cho cài đặt xong thì bạn sẽ nhận được thông tin

kèm theo đó bạn chú ý đến thông tin đăng nhập được hiển thị

http://116.118.49.92:2030

SSL: https://116.118.49.92:2031

Username: root
Password: ssh server root password
MySQL root Password: vyJbfiu0SY94

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CentOS Web Panel

Hướng dẫn cài đặt CentOS Web Panel

Nếu bạn vẫn thích Centos thì một phiên bản CentOS Web Panel là phù hợp với website của bạn. Hãy cùng FPT Cao Bằng thử cài lên website của mình nhé

Bước 1: Đăng nhập VPS của bạn thông qua Bitviser nhé

Bước 2: Vào SSH nhập các lệnh

yum update -y
Đối với CentOS 6
cd /usr/local/src
wget http://centos-webpanel.com/cwp-latest
sh cwp-latest
Đối với CentOS 7
cd /usr/local/src
wget http://centos-webpanel.com/cwp-el7-latest
sh cwp-el7-latest
Installer for CentOS 8, Alma Linux and Rocky Linux
cd /usr/local/src
wget http://centos-webpanel.com/cwp-el8-latest
sh cwp-el8-latest

Mình sẽ dùng CentOS 7 sẽ chạy lệnh như sau

yum update -y > để cập nhật

cd /usr/local/src

wget http://centos-webpanel.com/cwp-el7-latest

sh cwp-el7-latest

Chờ một xíu cho cài đặt xong thì bạn sẽ nhận được thông tin

kèm theo đó bạn chú ý đến thông tin đăng nhập được hiển thị

http://116.118.49.92:2030

SSL: https://116.118.49.92:2031

Username: root
Password: ssh server root password
MySQL root Password: vyJbfiu0SY94

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button